PRIVACY VERKLARING (juli 2019)

Vereniging Onbeperkt Lezen hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar leden en donateurs. In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

INLEIDING

Wij doen er alles aan om de privacy van onze leden en donateurs en overige contacten te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vereniging Onbeperkt Lezen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
Verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, leden en donateurs hierop willen wijzen en deze respecteren.

CONTACTGEGEVENS

Als Vereniging Onbeperkt Lezen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van leden en donateurs. Indien er na het doornemen van dit reglement, of in algemenere zin, vragen zijn hierover of contact gewenst is kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vereniging Onbeperkt Lezen

T.a.v. de directeur

Postbus 97603

2509 GA Den Haag

E-mail: info@onbeperktlezen.nl

Tel.: 070-2629294

 

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden door Vereniging Onbeperkt Lezen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- Uitvoering geven aan de statutaire doelstelling van de vereniging

Voor de bovenstaande doelstelling beschikken wij over de volgende persoonsgegevens van de leden:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Adres;

E-mailadres;

Geboortedatum;

Geslacht;

Informatie over de leesbeperking;

Informatie over de gewenste leesvorm;

IBAN-nummer.

Voor de bovenstaande doelstelling beschikken wij over de volgende persoonsgegevens van de donateurs:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Adres;

E-mailadres;

Geslacht;

IBAN-nummer.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De betreffende persoonsgegevens verstrekken wij aan derde partijen verstrekt wanneer dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Met deze partijen (verwerkers) hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij maken gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de financiële (leden)administratie (Grant Thornton)
Het beheren van de ledenadministratie (Banster)
Het beheren van de website (AM-Impact)
Het verzenden van het Verenigingsbericht (CBB)
Het verzenden van de betalingsverzoeken met Ledengeschenk (Jetmail en CBB)

Verder zullen wij  verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

BEWAARTERMIJN

Vereniging Onbeperkt Lezen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die bij Vereniging Onbeperkt Lezen werkzaam zijn en van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze bestuursleden en medewerkers zijn zich bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT GEGEVENS

Leden en donateurs hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van hen ontvangen hebben. Tevens kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft een lid of donateur het recht om de door hem of haar verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan zichzelf of in opdracht van de aanvrager direct aan een andere partij. Wij kunnen de aanvrager verzoeken zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Als er klachten zijn over de verwerking van persoonsgegevens, dan kan men hierover direct contact met ons opnemen. Indien dit niet tot een oplossing leidt, dan heeft een lid of donateur altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.