Geen Ledendag, maar wel een online ALV op 13 juni 2020

Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) stond dit jaar gepland voor zaterdag 13 juni als onderdeel van de Ledendag. Helaas kunnen wij vanwege de coronamaatregelen op die dag niet fysiek bij elkaar komen en wordt de Ledendag verplaatst naar een latere datum. Toch moeten er belangrijke zaken geregeld worden in de ALV. In onze statuten staat geschreven dat de algemene ledenvergadering jaarlijks voor één juli moet worden gehouden.


Online in plaats van reizen naar Utrecht


Direct nadat bekend werd dat de spoedwet digitale besluitvorming van kracht werd, heeft het bestuur ervoor gekozen om op zaterdag 13 juni alsnog de Algemene Ledenvergadering te houden, maar dan via een elektronische video- of audioverbinding. Het bestuur acht het niet reëel dat er in dit jaar nog een fysieke bijeenkomst kan worden georganiseerd, waar onze leden naar toe willen, kunnen of mogen reizen. Het bestuur realiseert zich dat het experimenteren met deze vergaderoptie een spannende keuze is, maar wil wel alles in het werk stellen om ook dit jaar de stem van de leden te kunnen horen.
Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor de online ledenvergadering op zaterdag 13 juni, aanvang 11.00 uur. Deze vergadering is uitsluitend langs elektronische weg te volgen.


Aanmelding tot vrijdag 5 juni


Aanmelden voor de vergadering kan tot uiterlijk vrijdag 5 juni. U kunt alleen deelnemen als u zich vooraf heeft aangemeld. U aanmelding wordt geplaatst op de presentielijst, die vooraf bekend gemaakt wordt bij de andere deelnemers. U kunt zich aanmelden via ons e-mailadres: info@onbeperktlezen.nl.  


Vergaderstukken


De vergaderstukken, dat zijn de agenda, het concept- jaarverslag 2019 met de verkorte jaarrekening en de meerjarenbegroting 2020-2022 staan op deze website. U kunt ze ook bij ons opvragen. Ook ontvangt u dan een handleiding hoe u kunt deelnemen aan de online vergadering. De vergaderstukken zijn beschikbaar in zwartdruk, in gesproken vorm, in braille en digitaal. Het verzoek om vergaderstukken kunt u indienen per e-mail: info@onbeperktlezen.nl
of telefonisch: 070-26 29 294.


Reacties kunnen tot maandag 8 juni worden ingediend


Om de vergadering vlot te laten verlopen is het nodig dat vragen en opmerkingen over de vergadering en/of de vergaderstukken vooraf worden ingediend. U krijgt hiervoor tot uiterlijk maandag 8 juni de gelegenheid. De vragen van de leden en de antwoorden van het bestuur worden in een document samengevat, dat u uiterlijk vrijdag 12 juni digitaal wordt toegestuurd. In dit document staat ook de presentielijst. Het document plaatsen wij op vrijdag 12 juni voor iedereen inzichtelijk op de website.